Tuesday, August 23, 2016

Bạn có thể nói tiếng Việt với computer.
Tội gì phải gõ trên keyboard