Tuesday, August 9, 2016

Biểu tình tại tổng hành dinh Formosa
August,9/2016