Friday, May 15, 2015

HCM

Bài viết của Hồ Chí Minh:
 "Trẻ nhất và già nhất" bút danh C.B.,
đăng báo Nhân dân, số 342.


Bài báo viết: Trong số hàng vạn thư chúc Tết Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng bào cả nước có thư của em bé miền Nam 5 tuổi, người trẻ nhất, và thư của cụ già theo đạo Thiên chúa 122 tuổi, người già nhất. Những lá thư đó đã biểu lộ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài báo kết luận:


"Một em bé, một cụ già,
Nêu tình đoàn kết cả nhà Việt Nam".

- Báo Nhân dân, số 342, ngày 7-2-1955.Đọc thêm Địa chủ ác ghê