Thursday, September 3, 2015

Hình đẹp
Cám ơn Em tấm hình này,
Rồi đây cờ sẽ vàng bay rợp trời
Việt Nam ơi đất nước tôi
Lòng dân một mối đời đời ấm no.