Tuesday, January 21, 2014

HS-TS

Thư chia buồn
của Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam
gửi gia  đình Cố Đại Úy HUỲNH DUY THẠCH
@dr.mikonian