Tuesday, January 7, 2014

Thơ Caubay


NGỤY VĂN THÀ


Kính dâng người anh hùng Ngụy văn Thà

Hơn ba mươi năm từ ngày tuẫn tiét
Linh hồn anh có lẽ vẫn còn đây
Nơi đảo xa với gió mạnh sóng dầy
Anh đã chết mà lòng đầy uất hận

Tôi biết thế vì ngày anh tử trận
Thấy thù ngoài và thấy cả giặc trong
Nỗi đắng cay anh có giữ trong lòng
Khi có kẻ dâng quê mình cho giặc

Đời Trần xưa có kẻ hèn Ích Tắc
Thời của anh có gã Phạm văn Đồng
Bạch Đằng xưa nay lại có biển Đông
Kẻ thù cũ và trò đời cũng cũ

Nơi đảo hoang nay mây mù vần vũ
Vắng bóng anh nên giặc lại về đây
Bọn người kia cúi mặt trước quan thầy
Quân bán nước mà xưng mình Ái Quốc!

Caubay

San Diego, Dec. 12, 2007
@facebook/caubaythiem