Friday, April 30, 2010


Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận
30-4-2010 tại Nam California.


Nguồn vietland.net
Xem thêm : lyhuong.net
- youtube.com - uss Midway - Washington DC - Toronto - Dallas - Boston