Saturday, August 2, 2014

Thơ Trần Quang Đức

七  夕

Photo: Thất tịch 
3.8.2014
Một mối duyên tiên đã lỡ làng
Mưa lồng khói bủa cuộc thương tang 
Hồn mơ dù có cầu Ô thước
E gặp nhìn nhau chẳng rõ ràng
一誤仙緣事已平
煙籠雨鎖各凋零
夢魂七夕雖烏鵲
但恐相逢望不明
Nhất ngộ tiên duyên sự dĩ bình
Yên lung vũ toả các điêu linh
Mộng hồn Thất tịch tuy ô thước
Đãn khủng tương phùng vọng bất minh.
 
  一  誤  仙  緣  事  已  平  
煙  籠  雨  鎖  各  凋  零
夢  魂  七 夕   雖  烏  鵲
但  恐  相  逢  望  不  明  Thất tịch
Nhất ngộ tiên duyên sự dĩ bình
Yên lung vũ toả các điêu linh
Mộng hồn Thất tịch tuy ô thước
Đãn khủng tương phùng vọng bất minh.
                  
   Mồng 7 tháng 7
Một mối duyên tiên đã lỡ làng
Mưa lồng khói bủa cuộc thương tang
Hồn mơ dù có cầu Ô thước...

E gặp nhìn nhau chẳng rõ ràng.
Trần Quang Đức

3.8.2014