Tuesday, April 17, 2012

Communism


Tượng Đài

Gã này vốn ở bên Nga
Đứa ngu nào rước làm cha xứ này
Vùng lên lại hóa ăn mày
Đấu tranh lại hóa cướp ngày lưu manh


Caubay Thiem
April-17/2012
@facebook/cbt