Friday, August 16, 2013

Cờ Vàng

Vinh Danh cờ Vàng tại Trung tâm thương mại Footscray, Victoria năm 2009
 







Cùng mẹ đi Vinh Danh cờ Vàng






Cùng cha đi Vinh Danh cờ Vàng


Ngồi xe lăn đi Vinh danh cờ Vàng cùng đồng hương

 
Quốc Hận - 30 tháng 4 năm 2011 trước toà đại sứ VC ở Canberra
 















Bé cùng cha mẹ đi biểu tình


Cụ Chống Cây (gậy) Chống Cộng


Cụ già 91 đứng không nỗi, nhưng vẫn dương cao ngọn cờ Vàng
 
Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2012 trước toà đại sứ VC ở Canberra
 



Đi không nỗi, đứng không nỗi mà vẫn một lòng đi phản đối VC
 
Ngày Sàigòn tại Đền Thờ Quốc Tỗ ở Victoria năm 2012
 




@lyhuong