Thursday, August 11, 2011

Thơ Huỳnh Mẫn Đạt


Điếu Nguyễn Trung Trực

Thắng phụ nhung trường bất túc luân
Ðồi ba chỉ trụ ức ngư dân
Hoả hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần
Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa
Lưỡng toàn vô uý báo quân thân
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ
Tu sát đê đầu vị tử nhân

Huỳnh Mẫn Đạt

Điếu Nguyễn Trung Trực.

Thắng bại chi bàn việc tướng quân
Người chài trụ đá khúc gian truân
Lửa bừng Nhật Tảo rêm trời đất
Kiếm tuốt Kiên Giang rợn quỷ thần
Một sớm nhẹ mình nêu tiết nghĩa
Ðôi đường trọn chữ báo quân thân
Anh hùng cứng cổ danh thơm mãi
Lũ sống khom lưng chết thẹn dần.

Thái Bạch dịch


@thivien -  huynhmandat  -  nguyentrungtruc  -