Monday, November 21, 2011

Thơ Trần Văn Lương


冬 蝶

冬 林 葉 久 殘
百 蝶 越 寒 關
遠 路 多 風 雨
春 來 沒 一 還

陳 文 良

Đông Điệp

Đông lâm diệp cửu tàn,
Bách điệp việt hàn quan.
Viễn lộ đa phong vũ,
Xuân lai, một nhất hoàn.

Bướm Đông

Rừng Đông lá trọn héo vàng,
Trăm con bướm nhỏ bàng hoàng xa quê.
Dặm trường giông gió lê thê,
Còn ai sống sót trở về ngày Xuân !

Trần Văn Lương
Cali, 11/2011