Friday, October 7, 2011

LSVN


Lịch Sử Việt Nam - phần 14


134. Những câu hỏi đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lời trước lịch sử dân tộc: Dù rằng đang cố gắng đàn áp, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của dân tộc Việt Nam và đang sửa soạn trốn chạy để khỏi chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của mình, đảng Cộng Sản Việt Nam sớm muộn gì cũng phải trả lời sòng phẳng các câu hỏi lịch sử sau đây:

•Trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, tại sao đảng CSVN phải cấu kết với Pháp giết hại đảng viên, tín đồ của các chính đảng và lực lượng dân tộc khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài ?

•Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, tại sao binh lính CS bắn vào những người dân rời bỏ miền Bắcđi vào miền Nam tìm tự do ?

•Tại sao đảng CSVN phải đấu tố tịch thu tài sản và giết hại gần 200 ngàn người dân khá giả vô tội ở miền Bắcgây khổ đau tang tóc cho hàng triệu thân nhân ?

•Tại sao đảng CSVN phải tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam gây chết chóc cho hàng triệu con dân nước Việt, trong khi nhân dân miền Nam sống trong cảnh tự do, êm ấm, hạnh phúc hơn người dân miền Bắc?

•Cuộc chiến Nam Bắccó thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình mà tại sao đảng CSVN lại chọn con đưng chiến tranh cho nhân dân 2 miền phải đắm chìm trong cảnh huynh đệ tương tàn ?

•Trong khi thi hành hiệp định Genève 1954, hàng triệu người dân miền Bắcđã bỏ chạy vào miền Nam lánh nạn là một chỉ dấu hùng hồn cho thấy lòng dân nước Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản vô thần . Tại sao đảng CSVN với khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" lại không tự giải tán, ngừng họat động vĩnh viễn theo ý muốn của người dân ?

Tại sao đảng CSVN phải chôn sống hơn 3 ngàn thường dân vô tội kể cả đàn bà và trẻ em ở Huế trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân ?

•Tại sao CSVN không tuân hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký kết để chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp xây dựng hòa bình ?

•Tại sao với những lời tuyên bố khoan hồng, kêu gọi đoàn kết dân tộc, đảng CSVN lại bỏ tù, giết hại hàng trăm ngàn quân cán chính của miền Nam Việt Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ?

•Tại sao đảng CSVN cướp đoạt tài sản những người dân khá giả của miền Nam sau cuộc cưỡng chiếm 1975 ?

•Tại sao đảng CSVN phải bắn giết, bắt bớ, cướp đoạt tài sản của những người dân trốn chạy tị nạn CS sau năm 1975 ?

•Sau năm 1975, hơn 2 triệu con dân nước Việt trốn chạy lánh nạn Cộng Sản. Một lần nữa, đó là một chỉ dấu hùng hồn cho thấy lòng dân Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng Sản, tại sao đảng CSVN không ngừng hoạt động theo ý muốn của người dân ?

•Tại sao sau 25 năm đất nước sống trong cảnh thanh bình, đảng CSVN vẫn phải tiếp tục đàn áp người dân Việt Nam bằng bạo lực, không chấp nhận tự do sinh hoạt đảng phái, tự do bầu cử để người dân Việt Nam có th lựa chọn người lãnh đạo đất nước ?

•Tại sao trong bối cảnh thế giới, nhân loại đang xây dựng thành công các thể chế tự do, dân chủ, tôn trọng người dân, thì đảng CSVN lại tiếp tục xây dựng xây dựng một thể chế độc tài, tham nhũng như các triều đại dã man thời Trung cổ ?

•Tại sao đảng CSVN liên tiếp thất bại trong công cuộc xây dựng đất nước và có quá nhiều đảng viên ngu dốt, tham nhũng, thoái hóa, lại không chịu từ bỏ độc quyền cai trị đất nước để người dân Việt Nam tự do lựa chọn người có tài, có phẩm hạnh tốt vào chánh quyền ?

•Tại sao các nước Cộng Sản trên thế giới liên tiếp sụp đổ, phô bày những tội ác dã man, hại dân, hại nước thì đảng CSVN vẫn tiếp tục đi theo con đường tội lỗi, đi ngược lại nguyện vọng tự do, dân chủ của người dân ?


The questions that the Vietnamese Communists have to answer to the Vietnamese history: Despite the Vietnamese communists are trying their best to abolish and destroy the human rights of the Vietnamese, and even though they are preparing to run away from the wrong doing that they have done to the country, the Communist party will, sooner or later, have to answer clearly the following historical questions:

•During fighting the French, why did the VC cooperate with the French to kill the members of the other patriot parties such as the Viet Nam Quoc Dan Dang, Dai Viet Quoc Dan Dang, and the members of the religions such as Hoa Hao, Cao Dai ?
•While carrying out the Geneve agreement in 1954, why did the VC shoot the Vietnamese who were leaving for the freedom in the South ?
•Why did the VC kill and take more than 100 thousands innocent citizen during the Land Reform causing millions of North Vietnamese suffer without famillies.
•Why did the VC attack the South, killing millions of Vietnamese, while the South were living in a better, more muman, and happier society than the North?
•The different between North and South can be solved in peaceful solution. Why did the VC choose the bloody war so that the Vietnamese had to suffer ?
•While carrying out the Geneve 1954 agreement, millions of North Vietnamese fled to the South. That was a strong indicator of the Vietnamese not to accept the communism. With the slogan “All for happiness of people”, why didn’t the VC stop their cruel and inhumane activities for the will of the Vietnamese people ?
•Why did the VC bury alive more than 3 thousand innocent people including women and children during the Tet Mau Than at Hue ?
•Why didn’t the VC follow the 1973 Paris agreement, that they have signed, to stop the Vietnam war in a peaceful way ?
•While declaring forgiving and appealing for uniting, why did the VC imprison, and kill hundred thousand cadres and officers of the South govement after capturing the South in 1975 ?
•Why did the VC take the possession from the rich of the South after 1975 ?
•Why did the VC shoot, imprison and loot the Southerners who fled away from the communists after 1975 ?
•After capturing the South, more than 2 million Vietnamese fled from the communists. Again, that was a strong indication of the Vietnamese not accepting the communism. Again, why didn’t the VC stop their cruel and inhuman activities for the will of the Vietnamese people ?
•After 25 years without war, why do the VC continue to crush down the Vietnamese with violent forces ? Why don’t the VC accept freedom of association and freedom of voting so that the Vietnamese can choose their own representatives?
•In the global environment that humankind successfully build up countries where freedom and human rights are respected, why the VC continue to build dictatorial and corrupted regime similar to the Middle Age ?
•Continuously failing to build up the country, and having too many uneducated, and corrupted members, why don’t the VCP release the power so that the Vietnamese can vote for good people into their government ?
•Upon the fall of the other communist countries, many disgusting criminals were revealed . Why do the VC continue to go that criminal way, against the will of their own people ?

 
Les questions que les communistes viêtnamiens doivent répondre à l'histoire du Viêt-Nam: Malgré que les communistes viêtnamiens fassent de leur mieux pour supprimer et détruire les droits de l'homme au Viêtnam, et bien qu'ils se préparent à fuir leur responsabilité pour le mal qu’ils ont fait au pays, le parti communiste, tôt ou tard, devra répondre clairement aux questions historiques suivantes:

 •Au cours de la lutte contre les français, pourquoi le communiste viêtnamien coopéra-t-il avec les français pour tuer les membres des autres partis patriotes comme le Viêt Nam Quôc Dân Dang, Dai Viêt Quôc Dân Dang, et les membres des religions telles que Hoà Hao, Cao Dài?
•Durant la réalisation de l'accord de Genève de 1954, pourquoi le communiste viêtnamien tira-t-il sur les viêtnamiens qui partaient pour la liberté dans le Sud?
•Pourquoi le communiste viêtnamien tua-t-il et prit-il plus de 200.000 citoyens innocents au cours de la réforme agraire causant la souffrance de millions de Nord viêtnamiens sans familles.
•Pourquoi le communiste viêtnamien attaqua-t-il le Sud, tuant des millions de viêtnamiens tandis que le Sud vivait dans un monde meilleur, plus humain, et dans une société plus heureuse que celle du Nord?
•Le différent entre le Nord et le Sud pouvait être résolu pacifiquement. Pourquoi le communiste viêtnamien choisit-il la guerre sanglante de telle sorte que les viêtnamiens aient eu à en souffrir?
•Lors de la réalisation de l'accord de Genève de 1954, des millions viêtnamiens du Nord fuirent vers le Sud. C'était là un indicateur fort des viêtnamiens de leur non acceptation du communisme. Avec le slogan « Tout pour le bonheur du peuple », pourquoi le communiste viêtnamien n’arrêta-t-il pas son traitement cruel et inhumain pour suivre la volonté du peuple viêtnamien?
•Pourquoi le communiste viêtnamien enterra-t-il vivant plus de 3.000 innocents dont des femmes et des enfants au cours de la fête du Têt Mâu Thân à Huê?
•Pourquoi n'ont-ils pas suivi l’accord de Paris de 1973, qu'ils ont signé, pour arrêter la guerre du Viêtnam, d'une manière pacifique?
•Tout en déclarant pardonner et appeler à s'unir, pourquoi le communiste viêtnamien emprisonna-t-il et tua-t-il des centaines de milliers de cadres et dirigeants du gouvernement du Sud après la conquête du Sud en 1975?
•Pourquoi le communiste viêtnamien prit-il les biens des riches du Sud après 1975?
•Pourquoi le communiste viêtnamien fusilla-t-il, emprisonna-t-il et pilla-t-il les gens du Sud qui fuyaient le communisme après 1975?
•Après la prise du Sud, plus de 2 millions de viêtnamiens fuirent le communisme. Encore une fois, ce fut un signe fort des viêtnamiens de leur non acceptation de ce régime et idéologie. Encore une fois, pourquoi le communiste viêtnamien n’a-t-il pas arrêté ses traitements cruels et inhumains pour suivre la volonté du peuple viêtnamien?
•Après 25 ans sans guerre, pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il à écraser les viêtnamiens avec des forces violentes? Pourquoi le communiste viêtnamien n’accepte-t-il pas la liberté d'association et la liberté de vote afin que les viêtnamiens puissent choisir leurs propres représentants?
•Dans l'environnement mondial, l'humanité construit avec succès des pays où la liberté et les droits de l'homme sont respectés, pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il de construire un régime dictatorial et corrompu similaire à ceux du Moyen Age?
•Ne parvenant pas à édifier le pays, et ayant trop de membres sans instruction, et corrompu, pourquoi le communiste viêtnamien ne libère-t-il pas le pouvoir pour que les viêtnamiens puissent voter pour de bons citoyens dans leur gouvernement?
•Dès la chute des autres pays communistes, de nombreux criminels dégoûtants ont été mis au jour. Pourquoi le communiste viêtnamien continue-t-il de se conduire en criminel contre la volonté de son propre peuple .

@vietlist