Monday, January 16, 2012

Thơ Quang Dương


Việt Khang! Việt Khang!

Video  Vietnamtoidau  -  SBTN  -   anhlaai  -  TrucHo

Việt Khang! Việt Khang!
Người con của tổ quốc
Việt Khang! Việt Khang!
Người trai trẻ Việt Nam.

Bằng dòng máu anh hùng bất khuất
Bằng trái tim yêu nước nồng nàn
Anh viết lên bài ca thống thiết
Vạch mặt chỉ tên bọn tội đồ bán nước hại dân.

Ai bắt giam Việt Khang? Bạo quyền.
Ai thẳng tay chà đạp tuổi trẻ yêu nước? Độc tài.
Ai đàn áp biểu tình chống quân xâm lăng Trung quốc? Đảng cướp.
Ai đang tâm bán nước, luồn cúi, hạ mình, quy phục giặc ngoại xâm? Việt cộng.

Việt Khang! Việt Khang!
Không hổ danh trai nước Việt
Việt Khang! Việt Khang!
Làm run sợ bọn sài lang.

Việt Khang! Việt Khang!
Từng lời ca như từng ngọn đuốc
Nung nóng thêm bầu nhiệt huyết sục sôi
Sóng dậy trời Nam, đáp lời sông núi
Tuổi trẻ vùng lên đập tan xiềng xích, cùm gông.

Hãy nối đuốc Việt Khang, tuổi trẻ Việt Nam
Sao có thể ngồi yên nhìn quê hương điêu tàn
Nhìn anh em, bè bạn bị tù đày, áp bức, lầm than/

Hãy tiếp bước Việt Khang, tuổi trẻ Việt Nam
Lịch sử sắp sang trang, nơi nơi đã kết đoàn
Mỗi người dân đấu tranh bị bắt
Là lại càng đến gần ngày tàn
Của bọn bạo quyền, độc tài, bán nước Việt gian/

Hãy đứng lên tuổi trẻ Việt Nam! - Việt Nam!
Hãy theo gương tuổi trẻ Việt Khang! - Việt Khang!
Hãy vùng lên tuổi trẻ Việt Nam! - Việt Nam!
Hãy hát lên bài hát Việt Khang! - Việt Khang!

Quang Dương
@ledinh  -