Friday, June 10, 2011

NVHN


Biểu tình chống CSVN tại Na Uy
ngày 9 tháng 6 năm 2011


Đọc thêm : lyhuong