Monday, June 13, 2011

Sông Kôn


Dầu mỏ Việt Nam ở Biển Đông :
Mỹ mua, Tàu cướp.


 Những gì đã qua Trung Đông và Bc Phi cho thy : M đánh đc tài ch không đi cướp ly du m như báo chí Vit Nam đưa tin. Ví d như Iraq, sau khi gii quyết xong chế đ đc tài ca ông Hussein, M trao tr đc lp cho dân Iraq. Dân Iraq giờ đây t do khai thác du mà bán , dân Iraq gi được hưởng li t ngun dầu trên đt nước mình.

Đánh đổ đc tài là chuyn quá phi, không chỉ có dân Mỹ, dân Châu Âu mun đánh đ đc tài mà hu hết nhng người dân trên thế giới đu mun đánh đ đc tài. Ch có nhng người đang đc tài là không mun đánh đổ đc tài mà thôi . Đc tài sinh ra cái thói kiêu ngo tiu nhân, cái gì độc tài thích thì đc tài làm cho được bng mi giá, ch đc tài không nghĩ đến quyền li ca người dân. Du la cũng vy, du la nm trong tay đc tài thì đc tài muốn bán cho ai thì bán, cho ai thì cho, đc tài s dng nó như mt vũ khí chiến đu vi nhng ai mà đc tài không thích, ch đc tài có đưa du la vào qui luật thị trường nhm tìm kiếm ti ưu li nhun đem v cho dân chúng đt nước đâu .

Dầu la ca Vit Nam Bin Đông đang đng trước nguy cơ b Tàu chiếm ly, cái lưỡi bò ca Tàu đến đâu thì du la đó thuộc v Tàu, Tàu đưa dân đến khai thác ly ri ch v nước cho dân Tàu dùng, dân Việt Nam ch còn biết tiếc nui mà kêu lên như tiếng thch sùng. Chc chn là Tàu nó không cho dân Việt tí xíu nào quyn li v du la đâu, vì quan Tàu thì lúc nào cũng tham mà dân Tàu thì lúc nào cũng đói .

Hợp tác vi M toàn diện thì dânVit Nam mi còn có chút ngửi thy mùi du la trên đt nước mình . M mua du ch chưa bao giờ đi ly không du la t mt đt nước nào, du cho đt nước đó nó nh xíu như Kuwait . Hợp tác vi M dân ta còn được cái ngh làm khai thác du mà bán. Chỉ có kỹ sư M qua khai thác du vi dân ta, ch dân M s không qua mà làm vic đó. Điều đó là tht vì theo qui lut kinh tế th trường v giá nhân công mà nói thì dân Mỹ không th nào cnh tranh vic làm vi dân ta được .

Tàu đang mạnh lên vt quân sự nhưng còn lâu mới theo kp M. Đến khi Tàu đui kp M thì ngày đó hy vng Vit Nam cũng mnh lên như Israel. Khi y Tàu cũng chng cướp được ngun du la ca Vit Nam .

Để mt ngun du la thì không có tin đu tư cho khoa học, k thut và quốc phòng, Vit Nam mãi mãi là mt dân tc b lệ thuộc, Đng cúi đu làm nô dch cho bn Tàu, lch s Vit Nam s lp li nhng trang đen tối mt ngàn năm đô h đã qua.

Sông Kôn