Friday, June 10, 2011

Viet Nam


Còn sợ dân chủ là… hỏng


Những din biến bên trong các cuộc biu tình din ra vào ngày 5 tháng Sáu va qua ti Hà Ni và Sài Gòn lại mt ln na cho thấy không phi chính quyn Vit Nam (do Đng Cộng sn Vit Nam kim soát toàn din) không ut c trước s khinh thường, ngỗ ngược ca “người bn bn tt”. Vn đ là chính quyn Vit Nam còn rt s nhng hoạt đng tp hp dân chúng trên đường ph, dù ch là kết qu ca mt kế hoch kín đáo với s kim soát chặt ch ca chính quyn, có th s chuyn thành hoc mở ra nhng cơ hi mi cho công cuc dân ch hóa - cuc đu tranh nhm bãi bỏ chính thể phi dân ch hin hành.

Theo lẽ t nhiên, những người đang cm quyn đc đoán s “dân ch hóa” hay “din biến hòa bình” là đúng. Bởi nhng người cm quyn đc đoán không th không hong s khi nghĩ đến lúc phải đi din vi công lý vì nhng hành đng nhn tâm, ngược đãi con người một cách tùy tin. Đó cũng là mt đc đim chung ca tâm lý hc ti phm. Đy là chưa k ti lòng tham nhng đc quyn vô b mà người cm quyn và gia đình họ đang thoải mái tn hưởng s phi chm dt ngay lp tc mt khi các thiết chế dân chủ ca nhà nước và xã hi được hình thành.

Nhưng trong tình hình hiện nay, vic s hãi “dân chủ hóa” hay “diễn biến hòa bình” là ni sợ thiếu sáng sut. Trước ngày 26/5/2011, chc rng vn có nhiu người tin rng Trung Quốc có th nut chng c Vit Nam nhưng vn dành cho Đng Cng sn Vit nam một ch dung thân. Nim tin (kỳ cc) đó, đã được truyn tụng trong dân chúng bao năm qua bằng câu “Đi vi M, mt Đng. Đi vi Tàu, mt nước.”, chc chn nay không thể còn khi Trung Quc đã ct thng vào cáp thăm dò “tin bc” ca chiếc tàu Bình Minh 2 của Chính ph Vit Nam (tc cũng là ca Đng Cng sn Vit nam). Như vy, tt c mi người Vit Nam hin nay, t quc ni đến hi ngoi, t trong Đảng đến ngoài Đng, đu phi nhn thy rõ tt c đang có mt k thù chung là: mộng bá quyn Trung Quc.

Mà để chng được kẻ thù chung thì không còn con đường nào khác là phải đoàn kết, đoàn kết thc sự giữa mi tng lp nhân dân vi chính quyn-mt yêu cu tiên quyết mi thi đại. Nhưng chng nào người cm quyn còn e s người dân ni dy lt đ mình, chừng nào người khát khao dân ch còn chưa th tin được vào người cầm quyn thì chừng đó s rn nt, chia r dân tc vn chưa th hàn gn được. Khi đó mi “đoàn kết dân tc” do chính quyn khi xướng s ch là nhng tp hp lng lo, thiếu hụt, nht thi và đy âm mưu. Ch dân chủ hóa một cách ch đng và từng bước mi có th xóa dn mi nghi k gia các thành phn dân tc, đ tiến tới mt “đoàn kết dân tc” thc s đ đ chn đng dã tâm xâm lược đang ngày càng táo tợn. Lch s cũng cho thy him ha mt nước luôn to cơ hi vàng cho những người cm quyn lp công hin hách hay đái ti tày đình. Hơn na, nhng kinh nghiệm và hiu biết ca nhân loi cho ti nay đã đ đ cho nhiu người Vit Nam phải hiu rng dân chủ hóa không nhằm đ tước b quyn li ca ai mà để to ra s bình đng v cơ hi cho tt c mi người, không phải đ tr thù cho những đau kh cũ vì s tr thù ch gây khó khăn cho dân chủ. Các cổ xúy cho dân chủ cũng không phải là lun điu nhm đ gài by các nhà cầm quyn đc đoán bi dân chủ có những giá tr nn tng là đàm phán, thỏa hip và khoan dung.

Rạn nt, chia r thể che đy được đi vi người cùng mt nước nhưng là không th đi vi nhng kẻ có dã tâm xâm lược. Ch bn ngày sau hai cuc biu tình “t phát” vn còn âm vang ở hai đu đt nước, Trung Quc không ch yêu cu chính quyn Vit Nam phải “nỗ lc” hơn na mà còn tiếp tc “ct cáp”. Nhưng, s ngang ngược, thách thc của Trung Quc cũng có cái lý ca h: Còn gì phi đn đo trước mt dân tc đang bị chia r? Vic gì phi tôn trng mt chính quyn đang e s chính đng bào ca nó?

Phạm Hng Sơn
@danlambao