Thursday, July 14, 2011

USA vs CHINA


Trung Quc li khng đnh Bin Đông
thuc phm vi li ích ct lõi ca mình ?


Sau mt thi gian im hơi lng tiếng không bình lun v vic lit Bin Đông vào din li ích ct lõi ca đt nước, phi chăng Trung Quc li bt đu cng ging xác đnh tr li điu này ? Câu hi này va được nêu lên vào hôm nay 14/07/2011 sau mt bài xã lun đăng trên t Nhân dân Nht báo, cơ quan ngôn lun ca Đng Cng sn Trung Quc.

Trong bài viết mang ta đ « Đ ci thin quan h, M phi tôn trng li ích ct lõi ca Trung Quc », n bn Anh ng ca t Nhân dân Nht báo trên mng (People Daily Online) đã đ cp đến chuyến đi thăm Trung Quc ca Đô đc Mike Mullen, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đ đáp ng li chuyến công du nước M hi tháng Năm va ri ca Tướng Trung Quc Trn Bnh Đc.

Sau khi hoan nghênh vic quan h M Trung đang hi phc « nh nhng n lc chung t c hai bên », t báo đã cho răng c hai phía cn phi « trân trng tình hình đt được mt cách khó khăn đó ».

Nhc li tuyên b ca Đô đc Mike Mullen theo đó Trung Quc đã thc s tr thành mt ‘’cường quc thế gii’’, t báo cho rng điu quan trng không phi là li nói suông, mà Hoa Kỳ cn phi x s vi Trung Quc như là mt cường quc bng vai vi M, trong đó có vic tôn trng « các li ích ct lõi » ca Trung Quc, mà theo tác gi bài báo, đôi khi đã b Hoa Kỳ có đng thái đe da

Điu đáng ghi nhn là trong dn chng v các đng thái ca Hoa Kỳ b cho là đe da các li ích ct lõi ca Trung Quc, Nhân dân Nht báo nói trước tiên đến các diến biến Bin Đông : « Vn đ Bin Đông là tm gương phn ánh tâm lý và chính sách phc tp ca Hoa Kỳ. Khi tranh chp Bin Đông leo thang, Hoa Kỳ, nước có s hin din quân s mnh nht trong khu vc, thay vì làm du tình hình, thì li phô trương uy lc và vun bi các tranh chp ».

T báo đã lit kê mt lot các hành đng ca M liên quan đến Bin Đông : « Mt s cơ quan truyn thông và hc gi Hoa Kỳ còn công khai kêu gi quân đi M can thip vào vn đ Bin Đông. Mt bài xã lun trên t Washington Post thm chí còn yêu cu Lu Năm Góc h tr quân s cho Philippines. M, Philippines và Vit Nam còn t chc các cuc din tp quân s chung… »

Ngoài li ch trích Hoa Kỳ can thip vào vn đ Bin Đông, t báo cũng nhc li vic M bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như sc ép t nhiu ngh sĩ M, mun Wahington bán cho Đài Bc thêm nhiu chiến đu cơ loi F 16 C/D.

Theo các nhà quan sát, vic t báo ca đng Cng sn Trung Quc nêu trường hp Đài Loan thành ví d cho thy là Washington không tôn trng các li ích ct lõi ca Bc Kinh, điu đó không có gì đáng nói. T xưa đến nay, Trung Quc vn xếp ba vn đ Đài Loan, Tây Tng và Tân Cương vào phm trù li ích ct lõi ca h. Duy có vn đ Bin Đông là đáng lưu tâm.

Vào đu năm ngoái, nhiu ngun tin xác đnh là chính ông Đi Bnh Quc là người đu tiên đã tiết l vi M rng Bin Đông đã tr thành li ích ct lõi ca Trung Quc. Trước làn sóng phn đi d di ca công lun ti các nước có tranh chp ch quyn vi Trung Quc trong khu vc, chính quyn Bc Kinh không h chính thc khng đnh điu đó, đng thi các nhà ngoi giao, các « hc gi » Trung Quc trên các din đàn quc tế đu c sc gim nh tm mc ca tuyên b này, thm chí đ li cho nước ngoài là đã din gii sai lch.

Thế nhưng, ln này, khi nêu lên các li ích ct lõi ca mình, Trung Quc li hàm ý xác đnh Bin Đông thuc din đó. Trong bi cnh trên vùng Bin Đông, Bc Kinh không ngn ngi có nhng hành đng hung bo nhm vào ngư dân và tàu thăm dò du khí ca Vit Nam và Philippines trong thi gian gn đây, đng thi nhiu ln nhc nh Hoa Kỳ là không nên can d vào khu vc, bài viết trên t báo ca đng Cng sn Trung Quc có th được xem là mt đng thái leo thang tr li ca Bc Kinh.

Trng Nghĩa
@rfi.fr.vn  -  rfa.vn  -